پایگاه دانش

دانشنامه بازرگانی و اخبار حوزه تجارت

اظهارنامه گمرکی

اظهارنامه گمرکی

اظهارنامه گمرکی عبارت است از هر گونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول یا تحویل گمرک باشد و اطلاعات یا جزئیات مورد نیاز گمرک را ارائه دهد اظهارنامه گمرکی به معنای مشخص کردن کالا های وارداتی و یا صادراتی برای گمرک است و تمامی عملیات مربوط به ترخیص کالا های وارداتی و […]

بیشتر بخوانید

Enter your keyword